Public Hearing Notice

Public hearing to be held on City’s recommended Community Action Agency designee

A public hearing regarding the recommended designation of the Community Action Partnership of Suburban Hennepin as the Community Action Agency for the City of Minneapolis will be held:

Wednesday, Jan 27  at 6PM or shortly thereafter
Pohlad Hall (second floor)
Minneapolis Central Library
300 Nicollet Mall

The hearing will be presided by Chief Judge Tammy Pust, Minnesota Office of Administrative Hearings.  At the hearing, representatives of Community Action Partnership of Suburban Hennepin and the City of Minneapolis will discuss the designated agency’s qualifications, expertise and experience in providing community action services to low-income people. Anyone interested can speak at the hearing. Written comments can also be submitted for up to twenty days after the hearing to the Office of Administrative Hearings’ e-Comments website. The website address is https://minnesotaoah.granicusideas.com/

The Community Action program was established in 1964 by federal law. The program’s purpose is to assist low-income individuals and families to acquire useful skills and knowledge to become economically self-sufficient. Community Action Agencies are responsible to implement the program and must comply with federal and state guidelines. The Minnesota Department of Human Services is the designated state agency to oversee the program in Minnesota.


Audiencia Pública Recomendación de la Ciudad del designamiento de la agencia “Community Action

Una Audiencia pública se llevara a cabo para hablar sobre la recomendación de la Ciudad de Minneapolis de la designación de la agencia “Community Action of Suburban Hennepin”.

Día: Miércoles 27 de Enero a las 6pm o un poco después
Lugar: Librería Central de Minneapolis, Pohlad Hall (segundo piso)
Dirección: 300 Nicollet Mall

La audiencia estará presidida por la juez Tammy Pust de la Oficina Administrativa de Audiencias de Minnesota. En la audiencia los representantes de la agencia “Community Action of Suburban Hennepin” y la Ciudad de Minneapolis discutirán sobre las calificaciones, habilidades y experiencia de la agencia de proveer servicios comunitarios a personas de bajos ingresos. Cualquiera persona puede hablar en la audiencia. También se pueden enviar comentarios por escrito hasta 20 días después de la audiencia a través de la página de internet  de la Oficina Administrativa de Audiencias: https://minnesotaoah.granicusideas.com/

El programa “Community Action” fue establecido por la ley federal en 1964. El propósito del programa es de ayudar a personas y familias de bajos recursos a adquirir habilidades y conocimiento para ser económicamente independiente. Las agencias “Community Action” son responsables de implementar el programa y las leyes y lineamientos federales y estatales. El Departamento de Servicios Humanos de Minnesota es la agencia estatal encargada de supervisar el programa en Minnesota.


Rooj sib tham hais txog lub nroog kev pom zoo xaiv koo haum los sawv cev lub nroog ua hauj lwm pab pej xeem

Lub rooj sib tham hais txog lub nroog kev pom zoo rau Suburban Hennepin lub nroog Minneapoils ua hauj lwm pab pej xeem yuav muaj nyob rau:

Hnub Wednesday lub 1 hli ntuj tim 27 thaum 6 teev ntsau ntuj los yog tsi ntev tom qab ntawv Nyob rau Minneapolis Central Library lub chav Pohlad Hall (tshooj tsev 2).  Tus lej tsev yog 300 ntawm txoj kev Nicollet Mall

Tus yuav tswj lub rooj sib tham no yog thawj txiav txhim plaub ntug Tammy Pust, ua sawv cev lub luag hauj lwm pab txhim kho kev tsis sib haum xeeb.  Lub rooj sib tham no, cov sawv cev lub koo haum pej xeeb ntawm Suburban Hennepin thiab lub nroog Minneapolis yuav sib tham txog lub koo haum cov txuj ci thiab kev muaj peev xwm thiab tau ua hauj lwm pab pej xeem txom nyem yav tag dhau los lawm.  Txhua tu xav hais lus saum lub rooj sib tham muaj cais hais tau.  Yog sau lus hais xa mus no yuav tsum xa mus tsis pub dhau 20 hnub tom qab lub rooj sib tham.  Xa mus rau lub luag hauj lwm pab txhim kho kev tsis sib haum xeeb qhov chaws tso lus tseg (e-Comments) website.  Lub website yog https://minnesotaoah.granicusideas.com/

Qhov kev pab pej xeem no (Community Action Program) tsim muaj thaum xyoo 1964 los ntawm tsoom fwv teb chaws America los pab cov pej xeem txom nyem kom lawv muaj txuj ci khwv txau noj txau hau tsis to kev yug los ntawm nom tswv.  Cov koo haum pab pej xeem yuav tsum muab txoj kev pab nthuav qhia pej xeem thiab yuav tsum ua raws li kev tso cais los ntawm nom tswv sawv cev lub xeev thiab lub teb chaws. Nyob lub xeev Minnesota, lub chaw ua hauj lwm pab pej xeem (Department of Human Services) yog tus saib xyua qhov kev pab pej xeem no.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s